!!HEX BOLTS, GRADE 5, USS, ZINC
SKU // ProductCode Description
HZ51100 #10-24 X 1 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54050 1/4-20 X 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54058 1/4-20 X 5/8 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54075 1/4-20 X 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54078 1/4-20 X 7/8 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54100 1/4-20 X 1 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54125 1/4-20 X 1 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54150 1/4-20 X 1 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54175 1/4-20 X 1 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54200 1/4-20 X 2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54225 1/4-20 X 2 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54250 1/4-20 X 2 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54275 1/4-20 X 2 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54300 1/4-20 X 3 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54325 1/4-20 X 3 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54350 1/4-20 X 3 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54375 1/4-20 X 3 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54400 1/4-20 X 4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54450 1/4-20 X 4 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54500 1/4-20 X 5 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54550 1/4-20 X 5 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54600 1/4-20 X 6 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54650 1/4-20 X 6 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54700 1/4-20 X 7 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ54800 1/4-20 X 8 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55050 5/16-18 X 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55058 5/16-18 X 5/8 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55075 5/16-18 X 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55078 5/16-18 X 7/8 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55100 5/16-18 X 1 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55125 5/16-18 X 1 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55150 5/16-18 X 1 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55175 5/16-18 X 1 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55200 5/16-18 X 2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55225 5/16-18 X 2 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55250 5/16-18 X 2 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55275 5/16-18 X 2 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55300 5/16-18 X 3 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55325 5/16-18 X 3 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55350 5/16-18 X 3 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55375 5/16-18 X 3 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55400 5/16-18 X 4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55450 5/16-18 X 4 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55500 5/16-18 X 5 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55550 5/16-18 X 5 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55600 5/16-18 X 6 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55650 5/16-18 X 6 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55700 5/16-18 X 7 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ55800 5/16-18 X 8 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56050 3/8-16 X 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56058 3/8-16 X 5/8 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56075 3/8-16 X 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56078 3/8-16 X 7/8 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56100 3/8-16 X 1 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56125 3/8-16 X 1 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56150 3/8-16 X 1 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56175 3/8-16 X 1 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56200 3/8-16 X 2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56225 3/8-16 X 2 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56250 3/8-16 X 2 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56275 3/8-16 X 2 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56300 3/8-16 X 3 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56325 3/8-16 X 3 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56350 3/8-16 X 3 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56375 3/8-16 X 3 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56400 3/8-16 X 4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56450 3/8-16 X 4 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56500 3/8-16 X 5 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56550 3/8-16 X 5 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56600 3/8-16 X 6 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56650 3/8-16 X 6 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56700 3/8-16 X 7 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56800 3/8-16 X 8 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ56X00 3/8-16 X 10 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57075 7/16-14 X 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57100 7/16-14 X 1 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57125 7/16-14 X 1 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57150 7/16-14 X 1 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57175 7/16-14 X 1 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57200 7/16-14 X 2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57225 7/16-14 X 2 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57250 7/16-14 X 2 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57275 7/16-14 X 2 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57300 7/16-14 X 3 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57325 7/16-14 X 3 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57350 7/16-14 X 3 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57375 7/16-14 X 3 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57400 7/16-14 X 4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57450 7/16-14 X 4 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57500 7/16-14 X 5 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57550 7/16-14 X 5 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57600 7/16-14 X 6 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57700 7/16-14 X 7 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ57800 7/16-14 X 8 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58075 1/2-13 X 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58078 1/2-13 X 7/8 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58100 1/2-13 X 1 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58125 1/2-13 X 1 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58150 1/2-13 X 1 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58175 1/2-13 X 1 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58200 1/2-13 X 2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58225 1/2-13 X 2 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58250 1/2-13 X 2 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58275 1/2-13 X 2 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58300 1/2-13 X 3 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58325 1/2-13 X 3 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58350 1/2-13 X 3 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58375 1/2-13 X 3 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58400 1/2-13 X 4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58450 1/2-13 X 4 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58500 1/2-13 X 5 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58550 1/2-13 X 5 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58600 1/2-13 X 6 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58650 1/2-13 X 6 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58700 1/2-13 X 7 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58750 1/2-13 X 7 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58800 1/2-13 X 8 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58850 1/2-13 X 8 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58900 1/2-13 X 9 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58950 1/2-13 X 9 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58X00 1/2-13 X 10 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58X10 1/2-13 X 11 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ58X20 1/2-13 X 12 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ59100 9/16-12 X 1 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ59125 9/16-12 X 1 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ59150 9/16-12 X 1 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ59175 9/16-12 X 1 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ59200 9/16-12 X 2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ59225 9/16-12 X 2 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ59250 9/16-12 X 2 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ59275 9/16-12 X 2 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ59300 9/16-12 X 3 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ59325 9/16-12 X 3 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ59350 9/16-12 X 3 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ59400 9/16-12 X 4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ59450 9/16-12 X 4 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ59500 9/16-12 X 5 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ59550 9/16-12 X 5 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ59600 9/16-12 X 6 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A100 5/8-11 X 1 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A125 5/8-11 X 1 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A150 5/8-11 X 1 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A175 5/8-11 X 1 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A200 5/8-11 X 2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A225 5/8-11 X 2 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A250 5/8-11 X 2 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A275 5/8-11 X 2 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A300 5/8-11 X 3 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A325 5/8-11 X 3 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A350 5/8-11 X 3 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A375 5/8-11 X 3 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A400 5/8-11 X 4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A450 5/8-11 X 4 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A500 5/8-11 X 5 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A550 5/8-11 X 5 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A600 5/8-11 X 6 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A650 5/8-11 X 6 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A700 5/8-11 X 7 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A750 5/8-11 X 7 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A800 5/8-11 X 8 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A850 5/8-11 X 8 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5A900 5/8-11 X 9 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5AX00 5/8-11 X 10 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5AX10 5/8-11 X 11 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5AX20 5/8-11 X 12 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5AX30 5/8-11 X 13 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B100 3/4-10 X 1 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B125 3/4-10 X 1 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B150 3/4-10 X 1 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B175 3/4-10 X 1 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B200 3/4-10 X 2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B225 3/4-10 X 2 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B250 3/4-10 X 2 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B275 3/4-10 X 2 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B300 3/4-10 X 3 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B325 3/4-10 X 3 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B350 3/4-10 X 3 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B375 3/4-10 X 3 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B400 3/4-10 X 4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B450 3/4-10 X 4 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B500 3/4-10 X 5 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B550 3/4-10 X 5 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B600 3/4-10 X 6 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B650 3/4-10 X 6 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B700 3/4-10 X 7 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B750 3/4-10 X 7 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B800 3/4-10 X 8 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B850 3/4-10 X 8 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B900 3/4-10 X 9 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5B950 3/4-10 X 9 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5BX00 3/4-10 X 10 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5BX10 3/4-10 X 11 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5BX20 3/4-10 X 12 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5BXX8 3/4-10 X 28 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5C150 7/8-9 X 1 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C175 7/8-9 X 1 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C200 7/8-9 X 2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C225 7/8-9 X 2 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C250 7/8-9 X 2 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C275 7/8-9 X 2 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C300 7/8-9 X 3 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C325 7/8-9 X 3 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C350 7/8-9 X 3 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C375 7/8-9 X 3 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C400 7/8-9 X 4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C450 7/8-9 X 4 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C500 7/8-9 X 5 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C550 7/8-9 X 5 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C600 7/8-9 X 6 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C650 7/8-9 X 6 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C700 7/8-9 X 7 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C750 7/8-9 X 7 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C800 7/8-9 X 8 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C850 7/8-9 X 8 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C900 7/8-9 X 9 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5C950 7/8-9 X 9 1/2 BOLT Grade-5, ZN
HZ5CX00 7/8-9 X 10 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5CX10 7/8-9 X 11 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5CX20 7/8-9 X 12 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D150 1-8 X 1 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D175 1-8 X 1 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D200 1-8 X 2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D225 1-8 X 2 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D250 1-8 X 2 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D275 1-8 X 2 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D300 1-8 X 3 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D325 1-8 X 3 1/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D350 1-8 X 3 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D375 1-8 X 3 3/4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D400 1-8 X 4 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D450 1-8 X 4 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D500 1-8 X 5 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D550 1-8 X 5 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D600 1-8 X 6 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D650 1-8 X 6 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D700 1-8 X 7 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D750 1-8 X 7 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D800 1-8 X 8 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D850 1-8 X 8 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D900 1-8 X 9 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5D950 1-8 X 9 1/2 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5DX00 1-8 X 10 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5DX20 1-8 X 12 Hex Bolt Grade-5, ZN
HZ5E350 1 1/8-7 X 3 1/2 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5E400 1 1/8-7 X 4 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5E450 1 1/8-7 X 4 1/2 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5E500 1 1/8-7 X 5 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5E550 1 1/8-7 X 5 1/2 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5E600 1 1/8-7 X 6 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5E650 1 1/8-7 X 6 1/2 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5E700 1 1/8-7 X 7 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5E750 1 1/8-7 X 7 1/2 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5E800 1 1/8-7 X 8 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5E900 1 1/8-7 X 9 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5EX00 1 1/8 7 X 10 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5F300 1 1/4-7 X 3 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5F350 1 1/4-7 X 3 1/2 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5F400 1 1/4-7 X 4 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5F450 1 1/4-7 X 4 1/2 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5F500 1 1/4-7 X 5 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5F550 1 1/4-7 X 5 1/2 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5F600 1 1/4-7 X 6 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5F650 1 1/4-7 X 6 1/2 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5F700 1 1/4-7 X 7 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5F750 1 1/4-7 X 7 1/2 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5F800 1 1/4-7 X 8 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5F850 1 1/4-7 X 8 1/2 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5FX00 1 1/4-7 X 10 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5G150 1 1/2-6 X 9 Hex Bolt Grade-5, Plain
HZ5GX20 1 1/2-6 X 12 Hex Bolt Grade-5, Plain
PHZ55050 5/16-18 X 1/2 Hex Bolt Grade-5 (MB)
PHZ55075 5/16-18 X 3/4 Hex Bolt Grade-5 (MB)
PHZ55100 5/16-18 X 1 Hex Bolt Grade-5 (MB)
PHZ55150 5/16-18 X 1 1/2 Hex Bolt Grade-5 (MB)
PHZ55200 5/16-18 X 2 Hex Bolt Grade-5 (MB)
PHZ56075 3/8-16 X 3/4 Hex Bolt Grade-5 (MB)
PHZ56100 3/8-16 X 1 Hex Bolt Grade-5 (MB)
PHZ56150 3/8-16 X 1 1/2 Hex Bolt Grade-5 (MB)
PHZ56200 3/8-16 X 2 Hex Bolt Grade-5 (MB)
QHZ5AX22 5/8-11 X 12 1/4 Hex Bolt Grade-5, Yel ZN
See also:
Hex Bolts, Grade 2, A307
Hex Bolts, Grade 5, SAE
Hex Bolts, Grade 8, SAE
Hex Bolts, Grade 8, USS
Hex Bolts, Struct, A325, Plain
Hex Bolts, Struct, A325, HDG
Hex Flange Bolts, Grade 8, USS
Specialty Items
Bolt & Nut ID Markings
Keywords: grade 5 bolts, grade 5 hex bolts, uss bolts, uss hex bolts, grade 5 uss bolts, hex bolts grade 5, grade 5 uss bolts, uss bolts zinc, zinc, y/z, yel zn, yellow zn, yellow zinc